Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 62
Tháng 07 : 62
Năm 2022 : 15.726
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục trung học năm học 2018-2019

Thực hiện Chỉ thị số 2919/CT-BGDĐT ngày 10/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2018-2019 của ngành Giáo dục, Công văn số 3711/BGDĐT-GDTrH ngày 24/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học (GDTrH) năm học 2018-2019;

Sở GDĐT hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2018-2019 như sau:

 

UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM.

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1497/SGDĐT-GDTrHTX

V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục trung học  năm học

2018-2019

Bình Dương, ngày 30 tháng 8 năm 2018


 

 

    Kính gửi:

            - Các phòng Giáo dục và Đào tạo;

            - Các trường Trung học phổ thông;

            - Trung tâm Ngoại ngữ -Tin học và Bồi dưỡng nghiệp vụ tỉnh.

 

Thực hiện Chỉ thị số 2919/CT-BGDĐT ngày 10/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2018-2019 của ngành Giáo dục, Công văn số 3711/BGDĐT-GDTrH ngày 24/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học (GDTrH) năm học 2018-2019;

Sở GDĐT hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2018-2019 như sau:

A. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1.Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28/11/2014 và Nghị quyết số 51/2017/QH14 ngày 21/11/2017 về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; Quyết định số 404/QĐ-TTG ngày 27/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 18/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả chủ đề năm học “Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao”, với phương châm hành động “Trách nhiệm- Năng động- Sáng tạo” và thực hiện khẩu hiệu hành động “Tất cả vì học sinh thân yêu”.

2. Tăng cường hơn nữa vai trò của Tổ nghiệp vụ bộ môn (NVBM) cấp THCS, THPT; Phối hợp với các trường đại học trong việc bồi dưỡng giáo viên về kỹ năng, phương pháp dạy học đáp ứng phương thức thi THPT của Bộ GDĐT; Chú trọng công tác bồi dưỡng HSG quốc gia, củng cố và tăng cường hoạt động của Câu lạc bộ hiệu trưởng THCS.

3. Tập trung nâng cao hiệu quả công tác quản lí giáo dục theo hướng giao quyền tự chủ cho các nhà trường trong việc xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục đi đôi với việc nâng cao năng lực quản trị, trách nhiệm giải trình của người đứng đầu và cá nhân thực hiện nhiệm vụ; thực hiện tốt chức năng giám sát của xã hội và kiểm tra của cấp trên.

4. Thực hiện tốt các biện pháp, hình thức dạy học và kiểm tra, đánh giá tích cực; đa dạng hóa các hình thức học tập, chú trọng các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, nghiên cứu khoa học của học sinh (STEM); đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học.

5.Nâng cao năng lực của giáo viên tham gia công tác tư vấn tâm lý, giáo viên chủ nhiệm lớp, của tổ chức Đoàn, Hội, Đội, gia đình và cộng đồng trong việc quản lí, phối hợp giáo dục toàn diện cho học sinh.

6. Nâng cao chất lượng giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh sau trung học cơ sở (THCS) và trung học phổ thông (THPT).

B. NHIỆM VỤ CỤ THỂ

I. Thực hiện kế hoạch giáo dục

1. Tiếp tục triển khai thực hiện Công văn số 4612/BGDĐT-GDTrH ngày 03/10/2017 về việc hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục phổ thông hiện hành theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh từ năm học 2017-2018 (có hướng dẫn bổ sung tại Công văn số 5131/BGDĐT-GDTrH ngày 01/11/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo), trong đó tập trung vào các nội dung sau:

- Tiếp tục rà soát nội dung sách giáo khoa hiện hành, tinh giản nhng nội dung dạy học vượt quá mức độ cần đạt về kiến thức, kỹ năng của chương trình giáo dục phổ thông hiện hành; điều chỉnh để tránh trùng lặp nội dung giữa các môn học, hoạt động giáo dục; bổ sung, cập nhật những thông tin mới phù hợp thay cho những thông tin cũ, lạc hậu;

- Xây dựng kế hoạch giáo dục cho từng môn học, hoạt động giáo dục phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường theo hướng sắp xếp lại các tiết học trong sách giáo khoa thành một số bài học theo chủ đề, nhằm tiết kiệm thời gian và tạo thuận lợi cho việc áp dụng các phương pháp và kỹ thuật dạy học tích cực; chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống và giá trị sống, rèn luyện kỹ năng sống, hiểu biết xã hội, thực hành pháp luật; tăng cường các hoạt động nhằm giúp học sinh vận dụng kiến thức liên môn vào giải quyết các vấn đề thực tiễn.

Kế hoạch giáo dục các môn học, hoạt động giáo dục của tổ/nhóm chuyên môn phải được hiệu trưởng nhà trường phê duyệt, báo cáo phòng GDĐT (đối với cấp THCS), sở GDĐT (đối với cấp THPT) trước khi thực hiện và là căn cứ để kiểm tra, giám sát, nhận xét, góp ý trong quá trình thực hiện.

- Quá trình xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục của tổ/nhóm chuyên môn được thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 5555/BGDĐT-GDTrH ngày 08/10/2014 của Bộ GDĐT.

2. Đối với phòng GDĐT huyện Phú Giáo, tiếp tục triển khai có hiệu quả mô hình trường học mới theo hướng dẫn tại Công văn số 4068/BGDĐT-GDTrH ngày 18/8/2016 về việc triển khai mô hình trường học mới từ năm học 2016-2017; Công văn số 3459/BGDĐT-GDTrH ngày 08/8/2017 về việc rà soát, đảm bảo các điều kiện triển khai mô hình trường học mới; Công văn số 3719/BGDĐT- GDTrH ngày 15/8/2018 về việc tập huấn cán bộ quản lý, giáo viên thực hiện mô hình trường học mới.

  3. Các trường có đủ điều kiện về giáo viên, cơ sở vật chất tổ chức dạy học 2 buổi/ngày, mỗi ngày dạy không quá 8 tiết, mỗi tuần dạy không quá 6 ngày. Nội dung dạy học và hoạt động giáo dục cần tập trung vào việc phụ đạo học sinh yếu, bồi dưỡng học sinh giỏi phù hợp với năng lực và năng khiếu của từng nhóm đối tượng nhằm phát triển năng lực học sinh; tổ chức hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp, nghiên cứu khoa học; giáo dục kỹ năng sống, giá trị sống, giáo dục văn hóa giao thông cho học sinh.

  4. Tổ chức dạy học ngoại ngữ

  4.1. Đối với tiếng Anh

 - Những trường THCS và THPT tham gia dạy học chương trình tiếng Anh theo Đề án “Dạy học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2017-2025” (sau đây gọi là chương trình mới) tiếp tục nâng cao năng lực giáo viên và điều kiện cơ sở vật chất để tăng số học sinh và số lớp thực hiện chương trình mới; triển khai mở rộng dạy chương trình mới đối với các trường có đủ điều kiện theo Công văn số 2653/BGDĐT-GDTrH ngày 23/5/2014 của Bộ GDĐT.

- Tiếp tục thực hiện việc kiểm tra, đánh giá theo Công văn số 5333/BGDĐT-GDTrH ngày 29/9/2014 và Công văn 3333/BGDĐT-GDTrH ngày 07/7/2016 của Bộ GDĐT về việc sử dụng định dạng đề thi đánh giá năng lực tiếng Anh dành cho học sinh phổ thông từ năm học 2015-2016 của Bộ GDĐT.

- Tiếp tục khuyến khích triển khai thí điểm dạy ngoại ngữ tích hợp trong các môn học khác (như Toán và các môn khoa học) bằng ngoại ngữ tại Trường THPT chuyên Hùng Vương và các trường THCS, THPT có đủ điều kiện.

4.2. Đối với tiếng Pháp

- Chương trình song ngữ: Trường THPT chuyên Hùng Vương tiếp tục thực hiện Quyết định số 4113/QĐ-BGDĐT ngày 16/6 2009 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về kế hoạch giáo dục áp dụng cho Chương trình song ngữ tiếng Pháp và Tiếng Pháp ngoại ngữ 2.

- Tích cực triển khai công tác khoa học bằng tiếng Pháp, tăng cường học tiếng Pháp gắn với thực tiễn thông qua việc khuyến khích học sinh trung học học tiếng Pháp (ngoại ngữ 1, ngoại ngữ 2, chuyên ngữ và song ngữ) đăng kí dự thi chương trình Olypiade de Physique do Cộng hòa Pháp tổ chức (theo công văn hướng dẫn riêng).

4.3. Đối với ngoại ngữ khác

 Tiếp tục tổ chức dạy tiếng Nhật, tiếng Trung, tiếng Hàn (là môn ngoại ngữ 1 hoặc 2) ở những nơi có nhu cầu, đủ điều kiện và cha mẹ học sinh, học sinh tự nguyện tham gia.

5. Triển khai Đề án giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018-2025 ban hành kem theo Quyết định số 522/QĐ-TTg ngày 14/5/2018 của Thủ tướng Chính Phủ.

          6. Tăng cường thực hiện tích hợp giáo dục đạo đức, lối sống; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; giáo dục pháp luật; giáo dục phòng chống tham nhũng; chú trọng tuyên truyền, giáo dục chủ quyền quốc gia về biên giới, biển đảo; sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; bảo vệ môi trường; đa dạng sinh học và bảo tồn thiên nhiên; ứng phó với việc biến đổi khí hậu, phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai; giáo dục an toàn giao thông, giáo dục quốc phòng an ninh… theo hướng dẫn của Bộ GDĐT.

  7. Tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục hòa nhập cho học sinh khuyết tật; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong việc triển khai hình thức giáo dục từ xa cho học sinh khuyết tật.

  8. Tổ chức tốt hoạt động “Tuần sinh hoạt tập thể” đầu năm học mới theo hướng dẫn của Bộ GDĐT, quan tâm các lớp đầu cấp nhằm giúp học sinh làm quen với điều kiện học tập, sinh hoạt và tiếp cận phương pháp dạy học và giao dục trong nhà trường. Tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của Ngày khai giảng, Lễ tri ân, Lễ Chào cờ Tổ quốc; hướng dẫn học sinh hát Quốc ca đúng nhạc và lời để hát tại các buổi Lễ chào cờ đầu tuần theo đúng nghi thức, thể hiện nhiệt huyết lòng tự hào dân tộc của tuổi trẻ Việt Nam.

  Hướng dẫn học sinh ôn luyện bài thể dục buổi sáng, bài thể dục giữa giờ theo quy định. Duy trì nề nếp thực hiện các bài thể dục nói trên vận dụng vào tập luyện thường xuyên trong suốt năm học.

  9. Việc tổ chức các hoạt động tập thể, hoạt động ngoài giờ lên lớp. Hoạt động ngoại khóa cần chuyển mạnh sang hướng hoạt động trải nghiệm sáng tạo; tăng cường tổ chức quản lý các hoạt động giáo dục kỹ năng sống theo Thông tư số 04/2014/TT-BGDĐT ngày 28/2/2014 của Bộ GDĐT.

Các nhà trường tổ chức thực hiện hoạt động văn hóa – văn nghệ góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc và định hướng thị hiếu âm nhạc giúp học sinh hướng tới giá trị chân – thiện – mỹ theo Thông tư số 23/2017/TT-BGDĐT ngày 18/10/2017 Bộ trưởng Bộ GDĐT.

10. Phát động tuần lễ “Hưởng ứng học tập suốt đời” và tổ chức ngày đọc sách hiệu quả; triển khai chương trình “mắt sáng học hay” theo tài liệu của Bộ GDĐT.

11. Thực hiện nghiêm túc Công văn số 1915/BGDĐT-GDTrH ngày 05/5/2017 của Bộ GDĐT về việc tinh giảm các cuộc thi dành cho giáo viên và học sinh phổ thông. (Có danh mục các cuộc thi, hội thi trong phụ lục)

II. Đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá

1. Đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học

          - Xây dựng kế hoạch bài học theo hướng tăng cường, phát huy tính chủ động, tích cực, tự học của học sinh thông qua việc thiết kế tiến trình dạy học thành các hoạt động học để thực hiện cả ở trên lớp và ngoài lớp học. Tiếp tục quán triệt tinh thần giáo dục tích hợp khoa học – công nghệ – kĩ thuật – toán ( Science – Technology – Engineering – Mathematics: STEM) trong việc thực hiện chương trình giáo dục phổ thông ở những môn học liên quan.

- Chú trọng rèn luyện cho học sinh phương pháp tự học, tự nghiên cứu sách giáo khoa để tiếp cận và vận dụng kiến thức mới thông qua giải quyết nhiệm vụ học tập đặt ra trong bài học; dành nhiều thời gian trên lớp cho học sinh thực hành, luyện tập, trình bày, thảo luận, bảo vệ kết quả học tập của mình; giáo viên tổng hợp, nhận xét, đánh giá, kết luận để học sinh tiếp nhận và vận dụng.

- Tiếp tục thực hiện tốt việc sử dụng di sản văn hóa trong dạy học theo Hướng dẫn số 73/HD-BGDĐT-BVHTTDL ngày 16/01/2013 của liên Bộ GDĐT, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Khuyến khích tổ chức, thu hút học sinh tham gia các hoạt động góp phần phát triển năng lực học sinh như: Văn hóa – văn nghệ, thể dục – thể thao; thí nghiệm – thực hành; ngày hội công nghệ thông tin; ngày hội sử dụng ngoại ngữ;…trên cơ sở tự nguyện của nhà trường, cha mẹ học sinh và học sinh, phù hợp với đặc điểm tâm sinh lí và nội dung học tập của học sinh trung học.

2. Đổi mới phương pháp, hình thức kiểm tra, đánh giá

          - Tổ chức chặt chẽ, nghiêm túc, đúng quy chế ở tất cả các khâu ra đề, coi, chấm, và nhận xét, đánh giá học sinh; đảm bảo thực chất, khách quan, trung thực, công bằng, đánh giá đúng năng lực và sự tiến bộ của học sinh.

- Chú trọng đánh giá thường xuyên đối với tất cả học sinh: đánh giá qua các hoạt động trên lớp; đánh giá qua hồ sơ học tập, vở học tập; đánh giá qua việc học sinh báo cáo kết quả thực hiện một dự án học tập, nghiên cứu khoa học kĩ thuật, báo cáo kết quả thực hành, thí nghiệm; đánh giá qua bài thuyết trình (bài viết, bài trình chiếu, video…) về kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập. Giáo viên có thể sử dụng các hình thức đánh giá nói trên thay cho bài kiểm tra hiện hành.

- Thực hiện nghiêm túc việc xây dựng đề kiểm tra 1 tiết, cuối học kì, cuối năm học theo ma trận và viết câu hỏi phục vụ ma trận đề. Đề kiểm tra bao gồm các câu hỏi, bài tập, (tự luận hoặc trắc nghiệm) theo 4 mức độ yêu cầu: Nhận biết; Thông hiểu ; Vận dụng và Vận dụng cao . Căn cứ vào mức độ phát triển năng lực của học sinh, giáo viên và nhà trường xác định tỉ lệ các câu hỏi, bài tập theo 4 mức độ yêu cầu trong các bài kiểm tra trên nguyên tắc đảm bảo sự phù hợp với đối tượng học sinh và tăng dần tỉ lệ các câu hỏi, bài tập ở mức độ yêu cầu vận dụng, vận dụng cao.

- Kết hợp một cách hợp lí giữa các hình thức tự luận với trắc nghiệm khách quan, giữa kiểm tra lí thuyết và kiểm tra thực hành trong các bài kiểm tra; tiếp tục nâng cao yêu cầu vận dụng kiến thức liên môn vào thực tiễn; tăng cường ra các câu hỏi mở, gắn với thời sự quê hương, đất nước đối với các môn khoa học xã hội và nhân văn để học sinh được bày tỏ chính kiến của mình về các vấn đề kinh tế, chính trị, xã hội.

- Tăng cường tổ chức hoạt động đề xuất và lựa chon, hoàn thiện các câu hỏi, bài tập kiểm tra theo định hướng phát triển năng lực để bổ sung cho thư viện câu hỏi của nhà trường; xây dựng nguồn học liệu mở (thư viện học liệu) về câu hỏi, bài tập, kế hoạch bài học, tài liệu tham khảo có chất lượng trên trang mạng “Trường học kết nối” của Sở GDĐT, phòng GDĐT và các nhà trường. Cán bộ quản lí, giáo viên và học sinh tích cực tham gia các hoạt động chuyên môn trên trang mạng “Trường hợp kết nối” về đổi mới phương pháp, hình thức dạy học và kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh.

III. Bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý (CBQL)

1. Nâng cao chất lượng hoạt động chuyên môn, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, CBQL

- Sở GDĐT phối hợp với các trường đại học có uy tín để tổ chức các đợt bồi dưỡng nâng cao năng lực giảng dạy ôn thi THPT Quốc gia cho giáo viên; tổ chức tốt việc tập huấn cho giáo viên cốt cán. Tổ chức hoạt động có hiệu quả Tổ NVBM THCS, THPT trong việc biên soạn đề thi, tổ chức hội thảo, dự giờ giáo viên các đơn vị để góp ý, đặc biệt là dự giờ giáo viên dạy ôn tập cho học sinh thi THPT quốc gia ở các đơn vị.  

- Trường THPT chuyên Hùng Vương tiếp tục tổ chức mời chuyên gia bồi dưỡng cho giáo viên dạy bồi dưỡng học sinh giỏi, tổ chức liên kết với các địa phương để bồi dưỡng giáo viên nhất là đội ngũ giáo viên làm công tác bồi dưỡng HSG.

- Các trường cử CBQL và giáo viên tham gia đầy đủ các lớp bồi dưỡng thường xuyên do Sở tổ chức, chủ động trong công tác bồi dưỡng cán bộ quản lí, giáo viên về chuyên môn và nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu của chuẩn hiệu trưởng, chuẩn nghề nghiệp giáo viên theo các hướng dẫn của Bộ GDĐT. Tăng cường đa dạng hóa các hình thức bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lí và hỗ trợ hoạt động dạy học, quản lí qua trang mạng “Trường học kết nối”.

- Tiếp tục rà soát đánh giá năng lực giáo viên ngoại ngữ (môn tiếng Anh), tham gia bồi dưỡng theo chuẩn qui định của Bộ GDĐT đáp ứng việc triển khai Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân. Những giáo viên chưa đạt chuẩn năng lực tiếng Anh hoặc chưa được bồi dưỡng về phương pháp dạy tiếng Anh phải được bố trí đi học để đạt chuẩn.

2. Tăng cường quản lí đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lí giáo dục

- Các trường cần chủ động rà soát đội ngũ, bố trí sắp xếp để đảm bảo về số lượng, chất lượng, cân đối về cơ cấu giáo viên, nhân viên cho các môn học, nhất là các môn Tin học, Ngoại ngữ, Giáo dục công dân, Mĩ thuật, Âm nhạc, Công nghệ, Thể dục, Giáo dục quốc phòng – an ninh; thành lập tổ tư vấn trong trường học theo quy định tại Thông tư số 31/2017/TT-BGDĐT và tổ chức bồi dưỡng cho giáo viên kiêm nhiệm công tác tư vấn theo Quyết định số 1876/QĐ-BGDĐT ngày 21/5/2018 ban hành chương trình bồi dưỡng năng lực tư vấn cho giáo viên phổ thông làm công tác tư vấn cho học sinh; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát quá trình tự kiểm tra, tự đánh giá của giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy của mình.

- Tiếp tục bồi dưỡng giáo viên nhằm đáp ứng yêu cầu các hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên cấp THCS, THPT theo quy định.

IV. Sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị dạy học; đầu tư xây dựng trường chuẩn quốc gia; phát triển trường THPT chuyên, trường chất lượng cao, trường ngoài công lập

1. Sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị dạy học

- Sử dụng hiệu quả nguồn kinh phí ngân sách Nhà nước kết hợp với các nguồn huy động hợp pháp khác từ công tác xã hội hóa giáo dục để tăng cường cơ sở vật chất, xây dựng phòng học bộ môn, thư viện, nhà đa năng, vườn trường; Cải tạo cảnh quan đạt tiêu chuẩn xanh - sạch - đẹp, an toàn theo qui định; xây dựng môi trường sư phạm lành mạnh thực sự để thu hút học sinh đến trường.

- Tổ chức kiểm tra, rà soát thực trạng thiết bị dạy học để có kế hoạch sửa chữa và bổ sung kịp thời theo danh mục thiết bị dạy học tối thiểu đã ban hành theo Thông tư số 19/2009/TT-BGDĐT ngày 11/8/2009 và Thông tư số 01/2010/TT-BGDĐT ngày 18/01/2010 của Bộ GDĐT. Tăng cường công tác bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của cán bộ làm công tác thiết bị dạy học; Yêu cầu giáo viên tăng cường sử dụng thiết bị dạy học để đảm bảo việc dạy học có chất lượng.

- Quan tâm đầu tư các điều kiện và tận dụng tối đa cơ sở vật chất nhà trường để tổ chức dạy học 2 buổi/ngày, đảm bảo chất lượng giáo dục toàn diện theo hướng kết hợp dạy học văn hóa với tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo nhằm giáo dục tình cảm, đạo đức, giáo dục thể chất, rèn luyện kĩ năng sống cho học sinh.

2. Các Phòng GDĐT chủ động tham mưu cho UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục đầu tư nguồn lực, chỉ đạo xây dựng kế hoạch, lộ trình thực hiện công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia gắn với chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

3. Tiếp tục triển khai có hiệu quả các giải pháp nhằm củng cố và phát triển Trường THPT chuyên Hùng Vương, Trường THPT chất lượng cao Trịnh Hoài Đức, THPT Dĩ An và các trường THCS tạo nguồn theo Đề án đã được UBND tỉnh phê duyệt.

4. Đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục, tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng dạy học đối với các cơ sở giáo dục ngoài công lập; đảm bảo quản lý tốt chương trình giảng dạy để mỗi học sinh đều được thụ hưởng đầy đủ các nội dung quy định của chương trình giáo dục.

V. Duy trì, nâng cao công tác phổ cập giáo dục, xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia.

1. Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 05/12/2011 của Bộ Chính trị và Nghị định số 20/2014/NĐ-CP ngày 24/3/2014 về phổ cập giáo dục (PCGD), củng cố kết quả PCGD THCS và Thông tư số 07/2016/TT-BGDĐT ngày 22/3/2016 quy định về điều kiện đảm bảo và nội dung, quy trình và thủ tục kiểm tra công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ, tăng cường phân luồng học sinh sau THCS và xóa mù chữ cho người lớn.

2. Tiếp tục quan tâm việc củng cố, kiện toàn Ban chỉ đạo PCGD các cấp, đội ngũ cán bộ giáo viên chuyên trách PCGD; thực hiện tốt việc quản lí và lưu trữ hồ sơ PCGD; coi trọng công tác điều tra cơ bản, rà soát đánh giá kết quả và báo cáo hằng năm về thực trạng tình hình PCGD.

3. Tích cực huy động các đối tượng diện PCGD THCS ra lớp; nắm chắc tình hình, nguyên nhân học sinh bỏ học và có giải pháp khắc phục tình trạng này; vận động nhiều lực lượng tham gia nhằm duy trì sĩ số học sinh; củng cố, duy trì và nâng cao tỉ lệ, chất lượng đạt chuẩn PCGD THCS.

4. Tham mưu, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất theo hướng trường chuẩn quốc gia. Các phòng GDĐT rà soát, đánh giá đảm bảo duy trì và nâng cao chất lượng đối với các trường đã được công nhận đạt chuẩn quốc gia. Đẩy mạnh công tác kiểm tra công nhận lại các cơ sở giáo dục đã được công nhận đạt chuẩn theo kế hoạch.

VI. Đổi mới công tác quản lý, nâng cao giáo dục mũi nhọn

1. Tăng cường đổi mới quản lý việc thực hiện chương trình và kế hoạch giáo dục theo hướng phân cấp, giao quyền tự chủ của các cơ sở giáo dục; củng cố kỷ cương, nề nếp trong dạy học, kiểm tra đánh giá và thi cử. Đề cao tinh thần đổi mới và sáng tạo trong quản lý và tổ chức các hoạt động giáo dục.

2. Tiếp tục chấn chỉnh tình trạng lạm dụng hồ sơ, sổ sách trong nhà trường theo yêu cầu tại Công văn số 68/BGDĐT-GDTrH ngày 07/01/2014 và các văn bản chỉ đạo khác của Bộ GDĐT. Thực hiện tốt việc quản lý và sử dụng xuất bản phẩm tham khảo trong giáo dục phổ thông theo Thông tư số 21/2014/TT-BGDĐT ngày 07/7/2014 của Bộ GDĐT. Kiểm tra, rà soát và quản lý hoạt động dạy thêm, học thêm; thực hiện đúng quy định đối với các khoản thu chi tại các cơ sở giáo dục.

3. Các trường xây dựng kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi (HSG) năm học 2018- 2019, tích cực bồi dưỡng học sinh giỏi tỉnh, học sinh giỏi quốc gia. Phấn đấu năm 2019 có thêm nhiều giải HSG quốc gia đặc biệt đối với trường chuyên và trường chất lượng cao.

4. Tiếp tục duy trì hoạt động Tổ NVBM nhằm nâng cao chất lượng thi THPT quốc gia, củng cố và duy trì câu lạc bộ hiệu trưởng THCS nhằm nâng cao chất lượng các trường THCS trong tỉnh nhất là chất lượng thi tuyển sinh vào lớp 10.

VII. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và quản lý

1. Chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức dạy học; tăng cường sử dụng các thiết bị hiện có, soạn giảng sử dụng bảng tương tác thông minh, tổ chức thi soạn và giảng ứng dụng CNTT trong đơn vị nhằm nâng cao năng lực soạn giảng cho giáo viên.

2. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong tổ chức và quản lý các hoạt động chuyên môn, quản lý kết quả học tập của học sinh; tăng cường mối liên hệ của nhà trường với cha mẹ học sinh và cộng đồng; Khuyến khích các trường THCS và THPT sử dụng sổ điểm điện tử, học bạ điện tử song song với sử dụng sổ điểm và học bạ truyền thống.

3. Nhập số liệu vào hệ thống EMIS theo đúng tiến độ đảm bảo tính chính xác của số liệu. Khai thác và sử dụng thống nhất bộ số liệu về: trường, lớp, học sinh, giáo viên ... toàn ngành trong báo cáo các cấp; khuyến khích hình thức tổ chức trực tuyến đối với các hội nghị, hội thảo, tập huấn, bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục.

VIII.  Công tác thi đua, khen thưởng; chế độ thông tin, báo cáo

Các đơn vị phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu công tác một cách thực chất; kiên quyết khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục. Đổi mới công tác thi đua, khen thưởng đảm bảo công khai, minh bạch với các tiêu chí rõ ràng cụ thể gắn với hiệu quả công việc được giao. Sở GDĐT yêu cầu các nhà trường thực hiện tốt nền nếp, kỷ cương; vượt lên khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ GDTrH. Chấp hành chế độ báo cáo, thực hiện đầy đủ và đúng thời hạn.

C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phòng GDTrH-TX chủ trì, phối hợp với các Phòng chuyên môn thuộc Sở tổ chức triển khai và giám sát việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019 đối với giáo dục trung học.

2. Các phòng GDĐT, các trường THPT căn cứ hướng dẫn của Sở GDĐT để xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019 và triển khai thực hiện đạt hiệu quả. Cuối học kỳ I và cuối năm học báo cáo kết quả triển khai thực hiện về Sở GDĐT qua địa chỉ e-mail: gdtrh@sgdbinhduong.edu.vn.

Kế hoạch năm học các đơn vị trường THPT và các phòng GDĐT gửi về địa chỉ email phongnv@sgdbinhduong.edu.vn trước ngày 15/9/2018 và gửi bản giấy trước ngày 20/9/2018.

Trên đây là hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2018-2019./.

Nơi nhận :

- Như trên;

- Lãnh đạo Sở GDĐT;

- UBND cấp huyện;

- Các Phòng chuyên môn Sở GDĐT;

- Website Sở;

- Lưu: VT,GDTrH-TX, PG75.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

Đã ký

 

 

Lê Nhật Nam

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan
Video Clip
Văn bản mới